ࡱ> g2\p4T:_ Ba==KY0y8j@"13[SO13[SO13[SO13[SO13[SO13[SO13[SO1"3 eck\h[_GBK13[SO13[SO1.3Times New Roman13[SO13Tahoma13[SO13[SO13[SO13[SO13[SO13[SO1*Tahoma1 *Tahoma1h8*[SO1,8*Tahoma18*Tahoma18*Tahoma1*Tahoma1*[SO1*Tahoma1*Tahoma14*Tahoma1 *Tahoma1*Tahoma1 *Tahoma14*Tahoma1<*Tahoma1?*Tahoma1>*Tahoma1*[SO1*[SO""#,##0;""\-#,##0""#,##0;[Red]""\-#,##0""#,##0.00;""\-#,##0.00#""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.007*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)""#,##0;\-""#,##0""#,##0;[Red]\-""#,##0""#,##0.00;\-""#,##0.00#""#,##0.00;[Red]\-""#,##0.0050_-""* #,##0_-;\-""* #,##0_-;_-""* "-"_-;_-@_-,'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=8_-""* #,##0.00_-;\-""* #,##0.00_-;_-""* "-"??_-;_-@_-4/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_- #"t^" 0.00_                   P P                                                                 a> , *  ff  ! "` + )    # $ %   @ @  8 8 8 q8@ @ &8@ @ &8@ @ 1|@ @ x@ @ @ @ x@ @ 1<@ @ )8@ @ x@ @ <@ @ <@ @ 8@ @ 8@ @ <@ @ x@ @ x@ @ x@ @ &8@ @ &8@ @ |@ @ x@ @ Qx@ @ <@ @ x@ @ 1<@ @ 1|@ @ 1<@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 1|@ @ 'x@ @ 'x@ @  |@ @ x@ @ x@ @ 1|@ @ 1<@ @ 1a<@ @ 1@ @ |@ @ 'x@ @ Qx@ @ 8@ @ <@ @ 8@ @ <@ @ A 8@ @ 1<@ @ x@ @ 1<@ @ 1|@ @ &8@ @ a8@ @ ||w}<} _-;_-* "ef?_-;_-@_}<} _-;_-* "ef?_-;_-@_}<} _-;_-* "ef?_-;_-@_}<} _-;_-* "ef?_-;_-@_}<} _-;_-* "ef?_-;_-@_}<} _-;_-* "ef ?_-;_-@_}<} _-;_-* "L?_-;_-@_}<} _-;_-* "L?_-;_-@_}<} _-;_-* "L?_-;_-@_}<} _-;_-* "L?_-;_-@_}<} _-;_-* "L?_-;_-@_}<} _-;_-* "L ?_-;_-@_}<} _-;_-* "23?_-;_-@_}<} _-;_-* "23?_-;_-@_}<} _-;_-* "23?_-;_-@_}<} _-;_-* "23?_-;_-@_}<}! _-;_-* "23?_-;_-@_}<}" _-;_-* "23 ?_-;_-@_}(}$ _-;_-* "}<}% _-;_-* "?_-;_-@_}<}& _-;_-* "??_-;_-@_}<}' _-;_-* "23?_-;_-@_}(}( _-;_-* "}<}) _-;_-* "?_-;_-@_}-}h _-;_-* "}-}i _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}<} a_-;_-* "?_-;_-@_}P} _-;_-* "?_-;_-@_ }} }_-;_-* "?_-;_-@_  }} _-;_-* "?_-;_-@_??? ??? ??? ???}(} _-;_-* "}(} _-;_-* "}<} }_-;_-* "?_-;_-@_}<} _-;_-* "?_-;_-@_}<} _-;_-* "?_-;_-@_}<} _-;_-* "?_-;_-@_}<} _-;_-* "?_-;_-@_}<} _-;_-* "?_-;_-@_}<} _-;_-* " ?_-;_-@_}<} e_-;_-* "?_-;_-@_}} ???_-;_-* "?_-;_-@_??? ??? ??? ???}} ??v_-;_-* "̙?_-;_-@_  }x}_-;_-* "?_-;_-@_ }(} _-;_-* "}(} _-;_-* "}(} _-;_-* "}(} _-;_-* "}(}_-;_-* "}(}_-;_-* "}(}_-;_-* "}(} f_-;_-* "}(} f_-;_-* "}<} f_-;_-* "?_-;_-@_}(}_-;_-* "}(} _-;_-* "P @ - d !%@ET_Style?Normal!20% - :_eW[r 1J20% - :_eW[r 1 ef !20% - :_eW[r 2J"20% - :_eW[r 2 ef !20% - :_eW[r 3J&20% - :_eW[r 3 ef !20% - :_eW[r 4J*20% - :_eW[r 4 ef !20% - :_eW[r 5J.20% - :_eW[r 5 ef !20% - :_eW[r 6J220% - :_eW[r 6 ef !40% - :_eW[r 1J40% - :_eW[r 1 L !40% - :_eW[r 2J#40% - :_eW[r 2 L渷 !40% - :_eW[r 3J'40% - :_eW[r 3 L !40% - :_eW[r 4J+40% - :_eW[r 4 L !40% - :_eW[r 5J/40% - :_eW[r 5 L !40% - :_eW[r 6J340% - :_eW[r 6 Lմ !60% - :_eW[r 1J 60% - :_eW[r 1 23 !60% - :_eW[r 2J$60% - :_eW[r 2 23ږ !60% - :_eW[r 3J(60% - :_eW[r 3 23כ ! 60% - :_eW[r 4J,60% - :_eW[r 4 23 !!60% - :_eW[r 5J060% - :_eW[r 5 23 !"60% - :_eW[r 6J460% - :_eW[r 6 23 #~vRk $h&h I} %h 18h 1 I}O &h 28h 2 I}? 'h 38h 3 I}23 (h 4*h 4 I})]0] 8^ĉ*8^ĉ 10 8^ĉ 10+8^ĉ 10 2, 8^ĉ 10 2 2-8^ĉ 10 26. 8^ĉ 10 26 2/8^ĉ 10 2908^ĉ 10 718^ĉ 1128^ĉ 11 23 8^ĉ 11 2 24 8^ĉ 11 2 2 25 8^ĉ 11 2 368^ĉ 11 277 8^ĉ 11 27 288^ĉ 11 398^ĉ 11 4: 8^ĉ 11 4 2; 8^ĉ 11 4 3< 8^ĉ 11 4 3 2=8^ĉ 12 8^ĉ 12>8^ĉ 12 2? 8^ĉ 12 2 2@8^ĉ 12 26A 8^ĉ 12 26 2B8^ĉ 13 8^ĉ 13C8^ĉ 13 4D 8^ĉ 13 4 2E8^ĉ 14 8^ĉ 14F8^ĉ 15 8^ĉ 15G8^ĉ 15 4H 8^ĉ 15 4 2I8^ĉ 17 18J 8^ĉ 17 18 2K 8^ĉ 17 2 2L 8^ĉ 17 2 2 2M8^ĉ 17 26N 8^ĉ 17 26 2O8^ĉ 17 4P 8^ĉ 17 4 2Q 8^ĉ 18 3 3R 8^ĉ 18 3 3 2S8^ĉ 18 4T 8^ĉ 18 4 2 U8^ĉ 28^ĉ 2V8^ĉ 2 10W8^ĉ 2 13X 8^ĉ 2 13 2Y8^ĉ 2 28Z 8^ĉ 2 28 2[8^ĉ 2 30\ 8^ĉ 2 30 2]8^ĉ 20^8^ĉ 20 2_ 8^ĉ 20 2 2` 8^ĉ 20 2 2 3a 8^ĉ 20 2 2 3 2b 8^ĉ 20 3 3c 8^ĉ 20 3 3 2d8^ĉ 20 4e 8^ĉ 20 4 2f8^ĉ 22 8^ĉ 22g8^ĉ 22 2h8^ĉ 2318^ĉ 23 %i8^ĉ 23 358^ĉ 23 3 %j8^ĉ 25k8^ĉ 25 2l8^ĉ 28 8^ĉ 28m8^ĉ 29 8^ĉ 29 n8^ĉ 38^ĉ 3o8^ĉ 3 20p8^ĉ 3 33q 8^ĉ 3 33 2r8^ĉ 3 5s8^ĉ 3 5 2t8^ĉ 30 8^ĉ 30u 8^ĉ 30 2 3v 8^ĉ 30 2 3 2w8^ĉ 34 2x 8^ĉ 34 2 2y8^ĉ 36z8^ĉ 36 2 {8^ĉ 4|8^ĉ 4 2}8^ĉ 4 2 4~ 8^ĉ 4 2 4 28^ĉ 4 438^ĉ 4 4 %8^ĉ 4 4 3 8^ĉ 4 4 3 28^ĉ 4118^ĉ 41 %8^ĉ 4718^ĉ 47 % 8^ĉ 58^ĉ 58^ĉ 5 48^ĉ 5 4 28^ĉ 5018^ĉ 50 %8^ĉ 5118^ĉ 51 %8^ĉ 538^ĉ 54 8^ĉ 54 8^ĉ 68^ĉ 68^ĉ 6 48^ĉ 6 4 28^ĉ 698^ĉ 69 2 8^ĉ 78^ĉ 7 28^ĉ 7 2 3 8^ĉ 7 2 3 28^ĉ 7 29 8^ĉ 88^ĉ 8 28^ĉ 8 2 3 8^ĉ 8 2 3 28^ĉ 8 298^ĉ 8 48^ĉ 8 4 2 8^ĉ 98^ĉ 9 14 8^ĉ 9 14 28^ĉ 9 28^ĉ 9 26 8^ĉ 9 26 28^ĉ 9 48^ĉ 9 4 2}Y0}Y a Gl;`BGl;` OO'^ '^[0] {j{ } hgUSCQ:_eW[r 1 O :_eW[r 2>!:_eW[r 2 PM :_eW[r 3>%:_eW[r 3 Y :_eW[r 4>):_eW[r 4 d :_eW[r 5>-:_eW[r 5 K :_eW[r 6>1:_eW[r 6 F -N2-N e QjQ ???????????? ??? eQjeQ ̙ ??v lʑ^ lʑ XTableStyleMedium9PivotStyleLight1683ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333\`]\Oh1]\Oh2]\Oh3VV ;r8 ^SY TS$Rj T S$RRgSRgSR`QHhSUSMO 7,g!kL?eVY``Q 7 ,g!kcQRGPʑ^ 7 WSNvr 7vzbREea$O[)VSkTȋEea@gNЏkT)VS0ЏkTT Tȋ ^QS gg_R8*Ng ^QS gg_R7*Ng ^QS gg_R9*NgbR vz15t^ /:_xY13t^ /3t^6*Ng / ^QS gg_R3*Ng ^QS gg_R4*Ng:_xY bR Z_Xms_CQFIQR4T[eym_ZS~~VSmNgЏR^lRHŖR` _Oؚ/cCQReyl1rubR ȋ b:Y _Џl_[lQfGYGYsQbSO~gvz bR ȋY[ObR ~gPp m ȋ ZblQD,g 4T~]&%flMb9h :_xY :_6R%sNYsY bR NgIQ/gNg^YQNY_)Y[Il%f_^RNgc+YhTcbx _^OёV_^loNgwmgR/ctQs[uQ_\4Tk _s퐏yhey\R^F[uQQ^VR^KQR`wO ?\S\gYR>TR?(gukWoڋ Eea@gN )VSkThTЏ fĞyċY[*mfhgNsUx}vNؚgat^4bQRe ^lc gg/e )VSkTu\O:_NgOQsRs)RVRzhTYO Eea$O[ bR vzsYoc[f[ёYbssv퐏y"fa ȋ reȋR"} vz/cq\1gjl!Sfi` uN0.U*ORNT\lwmRzzswmRhTVNRs^sSuQEea@gN ȋs _VHwmRNSg_kSؚ~\sߍ?b^܀Eea@gN HePNgXOUS_s^NgkSVhTNb>eqSiir(:^^Y[pgsfeovz )VSkT-V_ёWbg_OsXnQ *O '^ Q.UGP^8^_lm*O '^ Q.U0-pN0ЏGP^ySs^yRV gDN LRO`S *c(uDёNpg*alR{k 2007.11.9Q:Neg 2010.2.5Q:N18t^9*Ng 2012.3.21Q1t^6*Ng 2015.4.30Q1t^11*Ng 2017.10.30Q7*NgFeg 2010.12.20Q:N19t^11*Ng 2013.4.19Q1t^10*Ng 2015.7.29Q1t^8*Ng 2017.12.30Q8*NgO{k 2008.4.22Q:Neg 2010.7.2Q:N18t^3*Ng 2013.4.19Q1t^11*Ng 2015.7.29Q8*Ng 2017.12.30Q7*Ng>16t^ 2012.7.13Q9*Ng 2014.1.20Q11*Ng 2015.11.3Q11*Ng 2017.10.30Q8*NgBeg 2010.12.20Q:N19t^9*Ng 2012.10.10Q2t^ 2015.4.30Q1t^9*Ng 2017.10.30Q7*NgC{k 2010.11.18Q:Neg 2013.4.27Q:N18t^3*Ng 2015.4.30Q1t^10*Ng 2017.10.30Q7*Ng/{k 2013.9.4Q:Neg 2015.12.1Q:N18t^9*Ng 2018.3.28Q8*NgCeg 2010.6.18Q:N19t^6*Ng 2012.3.21Q1t^3*Ng 2015.4.30Q1t^10*Ng 2018.3.28Q8*Ng?14t^9*Ng 2012.10.10Q10*Ng 2014.10.9Q1t^ 2016.4.28Q10*Ng 2018.6.8Q8*Ngeg 2014.8.1Q:N20t^ 2017.12.30Q7*NgR{k 2007.8.10Q:Neg 2009.11.25Q:N19t^3*Ng 2012.3.21Q1t^3*Ng 2015.7.29Q1t^8*Ng 2017.12.30Q7*Ng.15t^ 2012.10.10Q1t^ 2016.7.28Q1t^7*Ng 2018.6.8Q8*Ng+12t^ 2015.2.5Q6*Ng 2016.7.28Q8*Ng 2018.9.3Q7*Ng115t^ 2014.4.8Q1t^10*Ng 2016.12.26Q1t^5*Ng 2018.9.3Q9*Ng11t^ /11t^6*Ng /12t^ /10t^3*Ng /B16t^6*Ng 2012.7.13Q10*Ng 2014.1.20Q11*Ng 2016.4.28Q1t^10*Ng 2018.6.8Q8*Ng7t^ 2019.3.20Q9*Ng4t^ /#10t^6*Ng 2015.11.3Q9*Ng 2017.10.30Q7*NgA{k 2010.12.20Q:Neg 2013.4.27Q:N18t^10*Ng 2015.4.30Q9*Ng 2017.10.30Q7*NgSeg 2009.3.11Q:N18t^10*Ng 2011.1.18Q2t^ 2013.4.19Q1t^11*Ng 2015.7.29Q1t^10*Ng 2017.12.30Q8*NgN{k 2008.11.6Q:Neg 2011.2.18Q:N18t^4*Ng 2013.1.15Q2t^ 2015.4.30Q1t^9*Ng 2017.10.30Q7*NgA{k 2009.8.5Q:Neg 2011.11.9Q:N18t^9*Ng 2015.7.29Q1t^11*Ng 2017.12.30Q8*Ng={k 2010.12.20Q:Neg 2013.4.27Q:N19t^ 2015.4.30Q9*Ng 2017.10.30Q7*Ng2eg 2012.11.25Q:N19t^9*Ng 2015.4.30Q7*Ng 2017.10.30Q7*NgN{k 2008.11.6Q:Neg 2011.2.18Q:N18t^3*Ng 2013.1.15Q2t^ 2015.4.30Q1t^9*Ng 2017.10.30Q7*NgEeg 2010.12.20Q:N19t^9*Ng 2013.1.15Q1t^10*Ng 2015.4.30Q1t^8*Ng 2017.12.30Q7*NgZ{k 2004.2.20Q:Neg 2006.7.10Q:N19t^ 2009.7.8Q1t^ 2011.9.22Q11*Ng 2015.4.30Q1t^11*Ng 2017.10.30Q7*Ng.15t^ 2014.4.8Q10*Ng 2016.1.25Q8*Ng 2017.12.30Q8*Ng.{k 2013.6.12Q:Neg 2015.9.16Q:N19t^ 2017.12.30Q8*Ng#10t^3*Ng 2016.1.25Q6*Ng 2017.12.30Q7*Ng 20t^ 2016.1.25Q6*Ng 2017.12.30Q7*NgL{k 2009.1.16Q:Neg 2011.4.30Q:N18t^9*Ng 2013.1.15Q1t^ 2015.7.29Q11*Ng 2018.3.28Q8*NgR{k 2008.11.6Q:Neg 2011.2.18Q:N18t^2*Ng 2013.4.19Q1t^11*Ng 2015.7.29Q1t^8*Ng 2017.12.30Q8*Ng15t^ 2016.7.28Q6*Ng 2018.6.8Q8*Ng!10t^6*Ng 2016.7.28Q9*Ng 2018.6.8Q8*Ng13t^ 2016.7.28Q8*Ng 2018.6.8Q8*Ng013t^3*Ng 2015.7.29Q9*Ng 2016.12.26Q9*Ng 2018.9.3Q7*Ng?20t^ 2010.10.19Q6*Ng 2013.8.1Q1t^10*Ng 2016.4.28Q1t^9*N< g 2018.6.8Q7*Ng;15t^ 2013.4.19Q8*Ng 2015.2.5Q10*Ng 2016.10.27Q9*Ng 2018.9.3Q9*Ng4eg 2012.6.20Q:N19t^6*Ng 2015.7.29Q1t^10*Ng 2017.12.30Q8*NgQeg 2010.4.26Q:N19t^9*Ng 2012.3.21Q1t^3*Ng 2013.12.2Q10*Ng 2015.7.29Q9*Ng 2017.12.30Q7*NgN{k 2008.6.26Q:Neg 2010.9.20Q:N19t^ 2012.3.21Q1t^3*Ng 2015.4.30Q1t^9*Ng 2017.10.30Q7*NgN{k 2009.3.23Q:Neg 2011.6.10Q:N19t^3*Ng 2013.4.19Q10*Ng 2015.7.29Q8*Ng 2017.12.30Q7*Ng?eg 2010.2.26Q:N20t^ 2013.3.21Q1t^3*Ng 2015.4.30Q9*Ng 2016.12.26Q10*Ng[{k 2007.11.9Q:Neg 2010.2.5Q:N19t^9*Ng 2011.12.7Q1t^ 2013.9.25Q11*Ng 2015.4.30Q10*Ng 2017.10.30Q8*NgMeg 2008.5.19Q:N19t^9*Ng 2010.4.13Q2t^ 2012.7.13Q2t^ 2015.4.30Q1t^9*Ng 2017.10.30Q7*Ng"10t^6*Ng 2015.6.12Q10*Ng 2017.8.1Q8*Ng0{k 2012.12.13Q:Neg 2015.3.31Q:N19t^6*Ng 2017.8.1Q8*Ng3eg 2012.11.25Q:N19t^6*Ng 2015.11.3Q1t^8*Ng 2018.3.28Q8*NgI{k 2008.5.9Q:Neg 2010.8.9Q:N19t^ 2012.7.13Q1t^ 2015.7.29Q1t^8*Ng 2017.12.30Q7*NgBeg 2010.12.20Q:N19t^11*Ng 2012.10.10Q1t^ 2015.7.29Q10*Ng 2017.12.30Q8*NgP{k 2007.11.9Q:Neg 2010.2.5Q:N19t^7*Ng 2012.7.13Q1t^3*Ng 2015.7.29Q1t^8*Ng 2017.12.30Q8*Ng0{k 2013.4.27Q:Neg 2015.7.6Q:N18t^9*Ng 2017.12.30Q7*Ng"eg 2015.9.1Q:N21t^3*Ng 2017.12.30Q8*Ng^{k 2008.4.28Q:Neg 2010.7.2Q:N18t^9*Ng 2012.7.13Q1t^3*Ng 2014.1.20Q11*Ng 2015.7.29Q10*Ng 2017.12.30Q7*NgA{k 2010.2.26Q:Neg 2012.6.20Q:N19t^1*Ng 2015.4.30Q1t^8*Ng 2017.10.30Q7*Ng12t^6*Ng /!10t^7*Ng 2016.7.28Q9*Ng 2018.9.3Q7*Ng18t^ /?eg 2011.4.1Q:N19t^11*Ng 2013.1.15Q1t^ 2015.7.29Q11*Ng 2017.12.30Q9*Ng;15t^ 2011.12.7Q6*Ng 2014.10.9Q8*Ng 2016.10.27Q6*Ng 2018.9.3Q8*Ng4t^6*Ng /5t^9*Ng 2018.11.30Q8*Ng9t^ 2018.11.30Q7*Ng@eg 2010.8.9Q:N19t^6*Ng 2013.1.15Q2t^ 2015.7.29Q1t^10*Ng 2017.12.30Q7*Ng0{k 2013.4.27Q:Neg 2015.7.6Q:N18t^6*Ng 2017.10.30Q8*Ng4eg 2013.6.12Q:N19t^6*Ng 2015.4.30Q1t^10*Ng 2017.10.30Q8*NgP{k 2009.3.23Q:Neg 2011.6.10Q:N18t^3*Ng 2013.4.19Q1t^4*Ng 2015.2.5Q10*Ng 2017.10.30Q8*Ng5eg 2012.10.13Q:N19t^6*Ng 2015.4.30Q1t^11*Ng 2017.10.30Q8*NgMeg 2010.2.5Q:N19t^10*Ng 2011.12.7Q1t^ 2013.8.1Q11*Ng 2015.4.30Q10*Ng 2017.12.30Q7*NgAeg 2011.2.18Q:N19t^11*Ng 2013.8.1Q10*Ng 2015.4.30Q10*Ng 2017.10.30Q8*NgN{k 2008.5.9Q:Neg 2010.8.9Q:N19t^3*Ng 2012.3.21Q1t^3*Ng 2014.10.9Q1t^10*Ng 2017.5.4Q7*NgM{k 2008.4.22Q:Neg 2010.7.2Q:N18t^6*Ng 2012.7.13Q1t^ 2015.7.29Q1t^7*Ng 2017.12.30Q7*Ng/eg 2012.10.13Q:N20t^ 2015.2.5Q9*Ng 2017.8.1Q8*Ngeg 2015.12.1Q:N22t^ 2018.3.28Q8*Ngeg 2015.7.6Q:N22t^ 2017.12.30Q8*Ng\eg 2007.11.9Q:N19t^3*Ng 2009.12.28Q2t^ 2012.3.21Q1t^6*Ng 2014.1.10Q11*Ng 2015.8.3Q1t^ 2017.12.30Q7*Ng@eg 2009.9.28Q:N19t^7*Ng 2012.3.21Q2t^ 2015.7.29Q1t^9*Ng 2017.12.30Q7*Ng11t^ 2015.11.3Q7*Ng 2018.3.28Q8*NgP{k 2007.8.10Q:Neg 2009.11.25Q:N19t^3*Ng 2012.3.21Q11*Ng 2015.2.5Q1t^9*Ng 2017.12.30Q7*Ng0{k 2013.4.27Q:Neg 2015.7.6Q:N19t^9*Ng 2017.12.30Q7*Ngeg 2015.9.1Q:N22t^ 2017.12.30Q7*Ng15t^ 2016.1.25Q8*Ng 2018.6.8Q9*Ng15t^ 2016.7.28Q7*Ng 2018.9.3Q8*Ng!8t^5*Ng 2017.8.1Q9*Ng 2018.11.30Q9*Ngeg 2016.4.27Q:N21t^11*NgQ{k 2008.8.15Q:Neg 2010.12.20Q:N19t^ 2013.1.15Q1t^10*Ng 2015.7.29Q1t^10*Ng 2017.12.30Q8*Ng#12t^4*Ng 2015.11.3Q8*Ng 2017.10.30Q8*Ng0eg 2013.6.12Q:N19t^ 2015.4.30Q1t^9*Ng 2017.10.30Q8*Ng15t^ 2017.5.4Q9*Ng12t^3*Ng /[{k 2007.3.30Q:Neg 2009.8.5Q:N18t^9*Ng 2011.9.22Q2t^ 2013.12.2Q11*Ng 2015.7.29Q11*Ng 2017.12.30Q7*Ng"14t^ 2016.1.25Q1t^7*Ng 2017.12.30Q9*NgNeg 2007.8.10Q:N19t^9*Ng 2010.7.20Q2t^ 2012.10.10Q2t^ 2015.7.29Q1t^8*Ng 2017.12.30Q8*Ng18t^6*Ng /?{k 2007.3.30Q:Neg 2009.8.5Q:N18t^9*Ng 2012.7.13Q2t^ 2016.1.25Q1t^11*Ngaeg 2007.11.9Q:N19t^3*Ng 2009.12.28Q2t^ 2012.3.21Q1t^3*Ng 2013.12.2Q11*Ng 2015.11.3Q1t^4*Ng 2018.3.28Q8*Ng4{k 2013.4.27Q:Neg 2015.7.6Q:N19t^1*Ng 2017.10.30Q8*NgCeg 2009.6.10Q:N19t^9*Ng 2012.3.21Q1t^3*Ng 2015.4.30Q1t^9*Ng 2017.10.30Q8*NgEeg 2010.12.20Q:N19t^6*Ng 2013.1.15Q1t^10*Ng 2015.4.30Q1t^8*Ng 2017.10.30Q8*Nge{k 2005.11.15Q:Neg 2008.4.22Q:N18t^3*Ng 2010.4.13Q2t^ 2012.10.10Q2t^ 2015.7.29Q11*Ng 2017.12.30Q8*Ng2{k 2013.4.27Q:Neg 2015.7.6Q:N18t^7*Ng 2017.10.30Q8*Ng 15t^ 2016.7.28Q6*Ng 2018.6.8Q7*NgO{k 2008.12.9Q:Neg 2011.4.1Q:N18t^5*Ng 2013.1.15Q1t^3*Ng 2015.11.3Q1t^8*Ng 2018.3.28Q8*Ng.15t^ 2014.1.20Q10*Ng 2016.4.28Q10*Ng 2018.6.8Q8*Ng`{k 2006.12.19Q:Neg 2009.5.7Q:N19t^3*Ng 2011.6.29Q1t^3*Ng 2013.4.19Q1t^1*Ng 2015.4.30Q10*Ng 2017.12.30Q8*Ng.15t^ 2014.4.8Q1t^10*Ng 2016.7.28Q8*Ng 2018.6.8Q9*Ng14t^ / 220t^ 2012.3.21Q1t^ 2013.12.2Q1t^11*Ng 2016.4.28Q1t^10*NgM{k 2008.12.9Q:Neg 2011.4.1Q:N18t^6*Ng 2013.1.15Q2t^ 2015.7.29Q1t^9*Ng 2017.12.30Q7*NgCeg 2011.4.1Q:N18t^9*Ng 2013.4.19Q1t^10*Ng 2015.7.29Q1t^7*Ng 2017.12.30Q7*Ng>eg 2009.11.25Q:N20t^ 2011.9.22Q1t^ 2015.7.29Q1t^< 8*Ng 2017.12.30Q7*NgQeg 2008.5.19Q:N19t^3*Ng 2010.7.20Q2t^ 2013.1.15Q1t^10*Ng 2015.4.30Q1t^1*Ng 2017.10.30Q7*NgAeg 2010.9.20Q:N19t^11*Ng 2012.7.13Q2t^ 2015.2.5Q1t^10*Ng 2017.10.30Q7*NgAeg 2010.6.18Q:N19t^10*Ng 2012.7.13Q1t^ 2015.7.29Q1t^8*Ng 2017.12.30Q7*Ng[eg 2007.6.5Q:N20t^ 2009.4.8Q9*Ng 2010.10.19Q1t^ 2012.7.13Q1t^3*Ng 2015.4.30Q1t^11*Ng 2017.10.30Q8*Ng$eg 2015.9.16Q:N21t^11*Ng 2017.12.30Q9*NgR{k 2009.3.11Q:Neg 2011.6.10Q:N18t^3*Ng 2013.4.19Q1t^10*Ng 2015.7.29Q1t^9*Ng 2017.12.30Q8*NgR{k 2008.12.9Q:Neg 2011.4.1Q:N18t^3*Ng 2013.4.19Q1t^10*Ng 2015.7.29Q1t^11*Ng 2017.12.30Q8*NgO{k 2007.8.10Q:Neg 2009.11.25Q:N19t^3*Ng 2011.12.7Q1t^ 2015.7.29Q1t^8*Ng 2017.12.30Q7*Ng015t^ 2015.7.29QR10*Ng 2016.12.26Q11*Ng 2018.9.3Q8*Ng^{k 2006.9.25Q:Neg 2008.12.9Q:N18t^3*Ng 2011.1.18Q2t^ 2013.4.19Q1t^11*Ng 2015.7.29Q10*Ng 2017.12.30Q8*Ng@{k 2010.2.5Q:Neg 2012.6.20Q:N18t^9*Ng 2015.4.30Q1t^9*Ng 2017.12.30Q7*NgH{k 2008.4.22Q:Neg 2010.7.2Q:N19t^ 2013.1.15Q1t^ 2015.11.3Q10*Ng 2018.3.28Q9*NgNeg 2008.12.9Q:N19t^3*Ng 2010.10.19Q2t^ 2013.1.15Q2t^ 2015.7.29Q1t^8*Ng 2017.12.30Q8*Ng115t^ 2013.1.15Q10*Ng 2015.11.3Q1t^9*Ng 2017.12.30Q7*Ng015t^ 2013.4.18Q11*Ng 2016.4.28Q1t^10*Ng 2018.6.8Q8*Ng@eg 2010.9.20Q:N19t^11*Ng 2012.7.13Q1t^ 2015.11.3Q1t^8*Ng 2018.3.28Q8*NgA{k 2010.4.26Q:Neg 2012.8.15Q:N18t^5*Ng 2015.4.30Q1t^7*Ng 2017.12.30Q7*Ng,15t^ 2015.2.10Q11*Ng 2016.7.22Q1t^ 2018.9.3Q9*Ng>13t^8*Ng 2013.4.19Q9*Ng 2015.2.5Q11*Ng 2016.10.27Q9*Ng 2018.9.3Q8*Ng?18t^ 2011.4.11Q6*Ng 2013.4.19Q1t^11*Ng 2016.4.28Q1t^9*Ng 2018.6.8Q7*Ng3t^ /!eg 2014.8.22Q:N19t^8*Ng 2017.5.4Q8*NgN{k 2008.3.6Q:Neg 2010.6.18Q:N19t^ 2012.7.13Q1t^3*Ng 2015.7.29Q1t^10*Ng 2017.12.30Q7*NgB20t^ 2011.4.11Q1t^6*Ng 2013.8.1Q1t^10*Ng 2015.11.3Q1t^8*Ng 2017.10.30Q7*NgN{k 2008.4.22Q:Neg 2010.7.2Q:N18t^7*Ng 2012.3.21Q1t^ 2015.7.29Q1t^10*Ng 2017.12.30Q8*Ng>eg 2008.4.22Q:N18t^3*Ng 2010.7.20Q2t^ 2013.8.1Q1t^11*Ng 2017.5.4Q7*Ng!eg 2015.9.16Q:N20t^ 2017.12.30Q7*Ng Aeg 2011.4.30Q:N19t^9*Ng 2013.1.15Q2t^ 2015.7.29Q1t^10*Ng 2017.12.30Q8*Ng1eg 2013.9.4Q:N19t^6*Ng 2015.7.29Q10*Ng 2017.12.30Q8*Ng0{k 2013.4.27Q:Neg 2015.7.6Q:N19t^3*Ng 2017.10.30Q7*Ng@{k 2010.12.20Q:Neg 2013.4.27Q:N18t^3*Ng 2015.4.30Q9*Ng 2017.10.30Q7*Ng$eg 2015.9.30Q:N21t^11*Ng 2017.12.30Q9*Ng#eg 2015.12.1Q:N21t^11*Ng 2018.3.28Q8*NgMeg 2009.6.10Q:N19t^3*Ng 2012.3.21Q1t^3*Ng 2014.1.20Q1t^ 2015.11.3Q9*Ng 2018.3.28Q8*Ng 10t^6*Ng / -15t^ 2015.7.29Q7*Ng 2016.12.26Q9*Ng 2018.9.3Q8*Ng;18t^ 2011.9.22Q1t^10*Ng 2014.4.8Q2t^ 2016.7.28Q8*Ng 2018.6.8Q8*Ng14t^6*Ng /6t^ /Deg 2010.2.26Q:N19t^11*Ng 2013.4.19Q1t^10*Ng 2015.7.29Q11*Ng 2017.12.30Q8*NgAeg 2011.6.10Q:N19t^5*Ng 2013.4.19Q11*Ng 2015.4.30Q10*Ng 2017.10.30Q8*Ng0{k 2013.4.27Q:Neg 2015.7.6Q:N18t^3*Ng 2017.10.30Q8*Ng"eg 2015.9.1Q:N19t^3*Ng 2017.12.30Q8*Ng^{k 2008.4.28Q:Neg 2010.8.9Q:N18t^9*Ng 2012.3.21Q1t^3*Ng 2013.9.25Q10*Ng 2015.4.30Q11*Ng 2017.10.30Q7*NgQ{k 2008.4.22Q:Neg 2010.9.20Q:N18t^9*Ng 2012.7.13Q1t^3*Ng 2015.4.30Q1t^9*Ng 2017.10.30Q7*NgK{k 2009.9.28Q:Neg 2011.12.20Q:N19t^ 2013.8.28Q1t^ 2015.9.24Q10*Ng 2017.12.30Q7*Ng0{k 2013.4.27Q:Neg 2015.7.6Q:N19t^3*Ng 2017.12.30Q7*Ng1{k 2013.6.12Q:Neg 2015.9.16Q:N18t^9*Ng 2017.12.30Q8*NgS{k 2007.8.10Q:Neg 2009.11.25Q:N19t^3*Ng 2012.3.21Q1t^3*Ng 2015.7.29Q1t^11*Ng 2017.12.30Q7*Ng-{k 2013.9.18Q:Neg 2015.12.1Q:N19t^ 2018.3.28Q8*NgAeg 2010.8.9Q:N19t^7*Ng 2013.1.15Q1t^11*Ng 2015.4.30Q9*Ng 2017.12.30Q8*Ng{k 2014.12.2Q:Neg 2018.3.4Q:N25t^,15t^ 2013.8.1Q1t^ 2016.7.28Q1t^9*Ng 2018.9.3Q8*Ng15t^ 2018.9.3Q7*Ng={k 2002.9.10Q:Neg 2005.4.5Q:N18t^6*Ng 2013.9.25Q1t^ 2016.7.28Q10*Ng^eg 2007.11.9Q:N20t^ 2010.4.13Q1t^5*Ng 2011.12.7Q1t^3*Ng 2013.8.1Q11*Ng 2015.4.30Q1t^7*Ng 2017.10.30Q8*NgCeg 2009.11.25Q:N19t^6*Ng 2013.1.15Q1t^11*Ng 2015.4.30Q9*Ng 2017.10.30Q7*Ng eg 2015.9.30Q:N22t^ 2017.12.30Q8*NgCeg 2010.9.20Q:N19t^11*Ng 2013.1.15Q1t^3*Ng 2015.7.29Q10*Ng 2017.12.30Q7*Ng6t^6*Ng 2019.3.20Q7*Ng9t^ /6t^ 2018.11.30Q9*Ng20t^ / 17.10018.3018.9019.3019.8020.1hlb 18.3018.8019.2019.7019.12020.5hlb 18.2018.7019.1019.6019.12020.5hlb!17.11018.4018.10019.3019.9020.3hlb"17.10018.4018.10019.4019.10020.4hlb 17.9018.3018.8019.2019.7019.12hlb18.6018.11019.5019.10020.3hlb18.2018.8019.2019.8020.2hlb18.6018.12019.5019.10020.4hlb18.3018.9019.3019.9020.3hlb18.10019.4019.9020.3hlb18.10019.3019.9020.2hlb18.5018.10019.8020.1hlb18.9019.2019.7019.12hlb18.11019.5019.10020.4hlb18.11019.6019.12020.5hlb18.10019.4019.9020.4hlb18.10019.4019.10020.4hlb18.10019.5019.11020.5hlb18.10019.4019.9020.2hlb18.7019.1019.6019.12hlb19.2019.8020.1hlb< 19.2019.7020.1hlb19.1019.7020.1hlb19.3019.9020.3hlb!17.11018.5018.10019.3019.9020.3hlb 17.10018.3018.8019.2019.8020.2hlb!17.11018.4018.10019.3019.9020.2hlb 17.11018.4018.9019.3019.8020.1hlb!18.1018.6018.11019.5019.10020.4hlb"17.12018.6018.11019.4019.10020.3hlb"17.12018.5018.11019.4019.10020.4hlb!18.1018.7018.12019.6019.12020.5hlb18.1018.7019.1019.7020.1hlb18.2018.8019.1019.7020.2hlb18.3018.8019.1019.7020.1hlb18.2018.11019.4019.10020.3hlb18.2018.8019.3019.10020.5hlb18.4018.9019.3019.8020.1hlb18.6018.11019.4019.9020.3hlb18.7019.1019.7020.1hlb18.8019.2019.7019.12hlb18.12019.5019.10020.4hlb18.9019.2019.8020.1hlb18.12019.6019.11020.5hlb19.4019.10020.3hlb!17.12018.5018.11019.4019.9020.3hlb!17.12018.6018.11019.4019.9020.3hlb"17.12018.5018.12019.6019.11020.5hlb!17.4017.10018.4018.10019.5020.1hlb17.9018.3018.9019.3019.8020.1hlb17.9018.3018.9019.3019.8020.2hlb17.8018.1018.7019.1019.8020.2hlb 17.6017.12018.7019.1019.8020.2hlb18.5018.11019.5019.10020.4hlb18.4018.9019.3019.9020.2hlb18.2018.7019.1019.7020.1hlb18.3018.9019.3019.8020.3hlb!18.2018.7018.12019.6019.11020.4hlb17.11018.5018.11019.6019.12hlb18.11019.4019.9020.3hlb18.11019.5019.10020.3hlb18.11019.5019.11020.4hlb18.11019.5019.10020.5hlb18.11019.4019.10020.3hlb18.10019.4019.10020.5hlb18.11019.5019.11020.5hlb18.11019.6019.12hlb17.11018.6020.3hlb18.11019.5020.1hlb 19.7020.1hlb19.2019.8020.2hlb19.1019.6019.12hlb&17.11018.4018.9019.2019.7019.12020.5hlb!17.12018.5018.10019.3019.8020.1hlb 17.10018.3018.9019.2019.7020.1hlb17.9018.3018.9019.2019.8020.1hlb!17.11018.4018.10019.3019.8020.2hlb"17.12018.6018.11019.5019.10020.4hlb!17.8018.1018.7018.12019.6019.12hlb17.7018.1018.7019.1019.8020.2hlb!18.1018.6018.12019.6019.11020.5hlb17.9018.2018.8019.2019.8020.2hlb18.3018.9019.3019.8020.1hlb18.2018.8019.2019.8020.1hlb18.4018.10019.4019.9020.3hlb18.3018.9019.3019.8020.2hlb18.4018.10019.3019.8020.2hlb18.8019.2019.8020.1hlb18.9019.3019.9020.2hlb18.10019.4019.10020.3hlb18.10019.3019.8020.1hlb19.2019.7019.12hlb19.3019.8020.1hlb!17.12018.5018.11019.4019.9020.2hlb 17.8018.2018.7019.1019.6019.12hlb!17.11018.4018.10019.4019.9020.4hlb17.2017.7018.2018.8019.7020.1hlb18.7018.12019.6019.11020.4hlb18.4018.10019.5019.10020.4hlb18.2018.7018.12019.8020.2hlb18.2018.8019.1019.7020.1hlb18.9019.3019.9020.4hlb18.9019.3019.8020.2hlb18.9019.4019.9020.3hlb18.9019.2019.7020.1hlb18.12019.7019.12hlb16.12019.6020.1hlb 18.3018.8019.1019.7019.12020.5hlb"17.11018.5018.11019.4019.10020.3hlb!17.11018.5018.10019.4019.9020.3hlb"17.12018.6018.12019.5019.10020.3hlb!18.1018.7018.12019.6019.11020.5hlb18.7019.1019.6019.11020.4hlb18.7019.1019.6019.12020.5hlb18.6019.2019.8020.2hlb&16.6016.12017.6017.11018.5019.9020.3hlb!18.1018.6018.12019.5019.11020.4hlb17.9018.3018.8019.2019.8020.1hlb!18.1018.7018.12019.5019.11020.4hlb 18.1018.7019.1019.6019.11020.5hlb!18.1018.7018.12019.6019.11020.4hlb"17.11018.5018.11019.5019.11020.5hlb18.8019.1019.6019.11020.4hlb18.4018.10019.4019.10020.4hlb18.2018.8019.2019.7020.1hlb18.3018.9019.2019.7019.12hlb17.12018.6019.1019.7020.1hlb18.7018.12019.5019.11020.4hlb18.5018.11019.4019.10020.3hlb18.4018.9019.3019.8020.2hlb18.11019.4019.9020.2hlb18.10019.3019.8020.2hlb19.1019.6019.11020.5hlb18.8019.2019.8020.2hlb18.10019.5019.10020.4hlb 19.8020.1hlb$17.3017.8018.2018.7019.1019.7020.1hlb"17.12018.5018.11019.4019.10020.3hlb 18.1018.6019.1019.6019.11020.5hlb"17.6017.12018.6018.12019.6019.12hlb 18.1018.7019.1019.7019.12020.5hlb18.4018.10019.3019.9020.4hlb18.6018.11019.5019.11020.5hlb18.7019.1019.7019.12hlb18.12019.6019.12hlb18.12019.7020.1hlb 17.11018.4018.9019.3019.8020.2hlb" 17.12018.5018.11019.5019.11020.5hlb17.9018.3018.9019.3019.9020.3hlb! 17.12018.5018.10019.3019.9020.4hlb! 17.11018.4018.10019.4019.9020.3hlb17.12018.6018.12019.6019.12hlb17.12018.6018.11019.5019.11hlb!17.11018.4018.10019.4019.9020.3hlb"17.12018.6018.12019.5019.11020.5hlb18.2018.8019.2019.7019.12hlb18.6018.11019.50 19.10020.5hlb$17.3017.9018.3018.9019.3019.9020.4hlb19.2019.9020.4hlb 19.7020.2hlb 19.11020.5hlb18.8019.1019.7019.12hlb ^QS gg_R6*Ng^GPʑ 7 (2020)ς01Rf2824S  7 (2020)ς01Rf2826S  (2020)ς01Rf2828S  (202< 0)ς01Rf2829S  (2020)ς01Rf2830S  (2020)ς01Rf2831S  (2020)ς01Rf2832S  (2020)ς01Rf2833S  (2020)ς01Rf2834S  (2020)ς01Rf2835S  (2020)ς01Rf2836S  (2020)ς01Rf2837S  (2020)ς01Rf2838S  (2020)ς01Rf2839S  (2020)ς01Rf2840S  (2020)ς01Rf2841S  (2020)ς01Rf2842S  (2020)ς01Rf2843S  (2020)ς01Rf2844S  (2020)ς01Rf2845S  (2020)ς01Rf2846S  (2020)ς01Rf2848S  (2020)ς01Rf2849S  (2020)ς01Rf2850S  (2020)ς01Rf2851S  (2020)ς01Rf2852S  (2020)ς01Rf2853S  (2020)ς01Rf2854S  (2020)ς01Rf2855S  (2020)ς01Rf2856S  (2020)ς01Rf2857S  (2020)ς01Rf2858S  (2020)ς01Rf2859S  (2020)ς01Rf2860S  (2020)ς01Rf2861S  (2020)ς01Rf2862S  (2020)ς01Rf2864S  (2020)ς01Rf2865S  (2020)ς01Rf2866S  (2020)ς01Rf2868S  (2020)ς01Rf2869S  (2020)ς01Rf2870S  (2020)ς01Rf2871S  (2020)ς01Rf2872S  (2020)ς01Rf2873S  (2020)ς01Rf2874S  (2020)ς01Rf2875S  (2020)ς01Rf2876S  (2020)ς01Rf2877S  (2020)ς01Rf2878S  (2020)ς01Rf2879S  (2020)ς01Rf2880S  (2020)ς01Rf2881S  (2020)ς01Rf2882S  (2020)ς01Rf2883S  (2020)ς01Rf2884S  (2020)ς01Rf2885S  (2020)ς01Rf2886S  (2020)ς01Rf2887S  (2020)ς01Rf2888S  (2020)ς01Rf2889S  (2020)ς01Rf2890S  (2020)ς01Rf2891S  (2020)ς01Rf2892S  (2020)ς01Rf2893S  (2020)ς01Rf2894S  (2020)ς01Rf2895S  (2020)ς01Rf2896S  (2020)ς01Rf2897S  (2020)ς01Rf2898S  (2020)ς01Rf2899S  (2020)ς01Rf2900S  (2020)ς01Rf2901S  (2020)ς01Rf2902S  (2020)ς01Rf2903S  (2020)ς01Rf2904S  (2020)ς01Rf2905S  (2020)ς01Rf2906S  (2020)ς01Rf2907S  (2020)ς01Rf2908S  (2020)ς01Rf2909S  (2020)ς01Rf2910S  (2020)ς01Rf2911S  (2020)ς01Rf2912S  (2020)ς01Rf2913S  (2020)ς01Rf2914S  (2020)ς01Rf2915S  (2020)ς01Rf2917S  (2020)ς01Rf2918S  (2020)ς01Rf2919S  (2020)ς01Rf2920S  (2020)ς01Rf2921S  (2020)ς01Rf2922S  (2020)ς01Rf2923S  (2020)ς01Rf2924S  (2020)ς01Rf2925S  (2020)ς01Rf2926S  (2020)ς01Rf2929S  (2020)ς01Rf2930S  (2020)ς01Rf2931S  (2020)ς01Rf2932S  (2020)ς01Rf2933S  (2020)ς01Rf2934S  (2020)ς01Rf2935S  (2020)ς01Rf2938S  (2020)ς01Rf2939S  (2020)ς01Rf2940S  (2020)ς01Rf2941S  (2020)ς01Rf2942S  (2020)ς01Rf2943S  (2020)ς01Rf2944S  (2020)ς01Rf2945S  (2020)ς01Rf2946S  (2020)ς01Rf2947S  (2020)ς01Rf2948S  (2020)ς01Rf2949S  (2020)ς01Rf2950S  (2020)ς01Rf2951S  (2020)ς01Rf2952S  (2020)ς01Rf2953S  (2020)ς01Rf2954S  (2020)ς01Rf2956S  (2020)ς01Rf2957S  (2020)ς01Rf2958S  (2020)ς01Rf2959S  (2020)ς01Rf2960S  (2020)ς01Rf2961S  (2020)ς01Rf2962S  (2020)ς01Rf2963S  (2020)ς01Rf2964S  (2020)ς01Rf2965S  (2020)ς01Rf2966S  (2020)ς01Rf2967S  (2020)ς01Rf2968S  (2020)ς01Rf2969S  (2020)ς01Rf2970S  (2020)ς01Rf2971S  (2020)ς01Rf2972S  (2020)ς01Rf2973S  (2020)ς01Rf2974S  (2020)ς01Rf2975S  (2020)ς01Rf2976S  (2020)ς01Rf2977S  (2020)ς01Rf2978S  (2020)ς01Rf2980S  (2020)ς01Rf2981S  (2020)ς01Rf2982S  (2020)ς01Rf2983S  (2020)ς01Rf2984S  (2020)ς01Rf2985S  (2020)ς01Rf2986S  (2020)ς01Rf2987S  (2020)ς01Rf2988S  (2020)ς01Rf2989S  (2020)ς01Rf2990S  (2020)ς01Rf2991S  (2020)ς01Rf2992S  (2020)ς01Rf2993S  (2020)ς01Rf2994S  (2020)ς01Rf2995S  (2020)ς01Rf2996S  (2020)ς01Rf2997S  (2020)ς01Rf2998S  (2020)ς01Rf2999S  (2020)ς01Rf3000S  (2020)ς01Rf3001S  (2020)ς01Rf3002S  (2020)ς01Rf3003S  (2020)ς01Rf3004S  (2020)ς01Rf3005S  (2020)ς01Rf3006S  (2020)ς01Rf3007S  (2020)ς01Rf3008S  (2020)ς01Rf3009S  (2020)ς01Rf3010S  (2020)ς01Rf3011S  (2020)ς01Rf3012S  (2020)ς01Rf3013S  (2020)ς01Rf3014S  (2020)ς01Rf3016S  (2020)ς01Rf3017S  (2020)ς01Rf3018S  (2020)ς01Rf3019S  (2020)ς01Rf3020S  (2020)ς01Rf3022S  (2020)ς01Rf3023S < (2020)ς01Rf3024S  (2020)ς01Rf3025S  (2020)ς01Rf3026S  (2020)ς01Rf3027S  (2020)ς01Rf3028S  (2020)ς01Rf3029S  (2020)ς01Rf3030S  (2020)ς01Rf3032S  (2020)ς01Rf3033S  (2020)ς01Rf3034S  (2020)ς01Rf3035S  (2020)ς01Rf3036S  (2020)ς01Rf3037S  (2020)ς01Rf3038S  (2020)ς01Rf3039S  (2020)ς01Rf3040S  (2020)ς01Rf3041S  (2020)ς01Rf3042S  (2020)ς01Rf3043S  (2020)ς01Rf3044S  (2020)ς01Rf3045S  (2020)ς01Rf3047S  (2020)ς01Rf3048S  (2020)ς01Rf3049S  (2020)ς01Rf3050S  (2020)ς01Rf3051S  (2020)ς01Rf3052S  (2020)ς01Rf3053S  (2020)ς01Rf3054S  (2020)ς01Rf3055S  (2020)ς01Rf3056S  (2020)ς01Rf3058S  (2020)ς01Rf3059S  (2020)ς01Rf3060S  (2020)ς01Rf3061S  (2020)ς01Rf3062S  (2020)ς01Rf3063S  (2020)ς01Rf3064S  (2020)ς01Rf3065S  (2020)ς01Rf3066S  (2020)ς01Rf3067S  (2020)ς01Rf3068S  (2020)ς01Rf3069S  (2020)ς01Rf3070S  (2020)ς01Rf3071S  (2020)ς01Rf3073S  (2020)ς01Rf3074S  (2020)ς01Rf3075S  (2020)ς01Rf3076S  (2020)ς01Rf3077S  (2020)ς01Rf3078S  (2020)ς01Rf3079S  (2020)ς01Rf3080S _lςwWSNvrcjrQRGPʑ`QlQ:yh 7Q 5RR#SS:ITTP?UUU\)VkVV6W~gWW<XXXL'Y}YY^-ZZZT -[ o[ [4 \ }\ \B ] M] ]* ]| S^ ^" ^t C_ __\c`d0Ygi"mlp\ui8y |e ~3 ̅%~>;[͘ +)é1Awa}Yu 1M Ͻ տ ]y=YA]5_{HAyPI XQ(!`Y0)ha<z tJDccB g2 0+>Qarfr dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?( BP(?)M&d2?MHP LaserJet 5200 PCL6 Class DrC 4dA4DGIS4DINU"y@n SMTJ{38E7B746-46FE-4a1d-967D-5BB61CDCE745}InputBinAutoSelectRESDLLUniresDLLPaperSizeLETTEROrientationPORTRAITMediaTypeAutoResolution600DPIPageOutputQualityNormalColorModeMonoDocumentNUp1CollateONDuplexNONEOutputBinAutoStaplingNoneV4DM" dXX `?(\?&U} @} } } } `} } } `}  @ @ F F F e e e e e F      e  @  e F     ~ ? , - H  ~ @ . I  ~ @ / J  ~ @ 0 1 K  ~ @ 2 3 L * ~ @ 4 5 M  ~ @ 6 N  ~ @ 7 O   ~ "@ 8 9 P   ~ $@ : Q   ~ &@ ; R   ~ (@ < S )  ~ *@ = T  ~ ,@ >   ~ .@ ? U  ~ 0@ @ A V   ~ 1@ B # W   ~ 2@ C X   ~ 3@ D    ~ 4@ E ! '   ~ 5@ F Y  ~ 6@ G H Z  ~ 7@ I   ~ 8@ J V  ~ 9@ K [  ~ :@ L &  ~ ;@ M N \  ~ <@ O ]  ~ =@ P ^  ~ >@ Q _  Ddl& F! e" e# @$ F% e& '' ( ) * + F, F- . / 0 1 e2 e3 4 5 F6 F7 F8 e9 ': F; < = > F? F~ ?@ R % ` *  ~ !@@ ! !S ! !a ! ! !! ~ "@@ " "T " "b " " "" ~ #A@ # #U # #c # # ## ~ $A@ $ $V $ $d $ $ $$ ~ %B@ % %W % %e % % %% ~ &B@ & &X &Y &f & & && ~ 'C@ ' 'Z ' 'g ' ' '' ~ (C@ ( ([ ( (h ( ( (( ~ )D@ ) )\ ) )i ) ) )) ~ *D@ * *] * *j * * ** ~ +E@ + +^ + +k + + ++ ~ ,E@ , ,_ , ,l ,! , ,, ~ -F@ - -` - -m -" - -- ~ .F@ . .a . .n .# . .. ~ /G@ / /b / /o /$ / // ~ 0G@ 0 0c 0d 0p 0% 0 00 ~ 1H@ 1 1e 1 1q 1& 1 11 ~ 2H@ 2 2f 2 2r 2' 2 22 ~ 3I@ 3 3g 3 3 3( 3 33 ~ 4I@ 4 4h 4 4s 4) 4 44 ~ 5J@ 5 5i 5 5t 5 5 55 ~ 6J@ 6 6j 6 6u 6* 6 66 ~ 7K@ 7 7k 7l 7v 7+ 7* 77 ~ 8K@ 8 8m 8 8w 8, 8 88 ~ 9L@ 9 9n 9 9x 9- 9 99 ~ :L@ : :o :p :y :. :* :: ~ ;M@ ; ;q ; ;z ;/ ; ;; ~ <M@ < <r < <{ <0 < << ~ =N@ = =s = =| =1 = == ~ >N@ > >t >u >} >2 >* >> ~ ?O@ ? ?v ? ?~ ?3 ? ?? Dl@ FA B C 'D eE F G H I J K L M N O P Q R eS T eU V W X Y eZ [ \ F] ^ F_ e~ @O@ @ @w @ @ @4 @ @@ ~ AP@ A Ax A A A A AA ~ B@P@ B By B B B B BB ~ CP@ C Cz C{ C C5 C CC ~ DP@ D D| D} D D6 D DD ~ EQ@ E E~ E E E7 E EE ~ F@Q@ F F F FX F8 F FF ~ GQ@ G G G G G8 G GG ~ HQ@ H H H HV H9 H HH ~ IR@ I I I I I I II ~ J@R@ J J J J J: J JJ ~ KR@ K K K K( K; K KK ~ LR@ L L L L L L LL ~ MS@ M M M MX M< M MM ~ N@S@ N N N N N= N NN ~ OS@ O O O O' O9 O OO ~ PS@ P P P P P> P PP ~ QT@ Q Q Q Q' Q Q QQ ~ R@T@ R R R R R? R RR ~ ST@ S S S SX S@ S SS ~ TT@ T T T T T T) TT ~ UU@ U U U U U U UU ~ V@U@ V V V V\ VA V VV ~ WU@ W W W W WB W* WW ~ XU@ X X X X XC X XX ~ YV@ Y Y Y Y YD Y YY ~ Z@V@ Z Z Z Z ZE Z ZZ ~ [V@ [ [ [ [ [F [ [[ ~ \V@ \ \ \ \ \G \ \\ ~ ]W@ ] ] ] ] ]H ] ]] ~ ^@W@ ^ ^ ^ ^ ^I ^ ^^ ~ _W@ _ _ _ _ _J _ __ Dl` Fa Fb c d e 'f eg h Fi j k l m n o p q r s t u v w Fx y z { | '} ~ F~ `W@ ` ` ` ` `K `* `` ~ aX@ a a a a aL a aa ~ b@X@ b b b b bM b bb ~ cX@ c c c c c! c cc ~ dX@ d d d d dN d dd ~ eY@ e e e% e eO e ee ~ f@Y@ f f f f fP f ff ~ gY@ g g g g gP g gg ~ hY@ h h h h hQ h hh ~ iZ@ i i i i i i ii ~ j@Z@ j j j j jR j jj ~ kZ@ k k k k kS k k k ~ lZ@ l l l lW lT l l l ~ m[@ m m m m( mS m m m ~ n@[@ n n n n n' n n n ~ o[@ o o o o oU o o o ~ p[@ p p p p p p pp ~ q\@ q q q q q= q qq ~ r@\@ r r r rX rV r rr ~ s\@ s s s s s s ss~ t\@ t t t t tW t t~ u]@ u u u u u u u~ v@]@ v v v v' vX v v~ w]@ w w w w wY w w~ x]@ x x x x xZ x x~ y^@ y y y y y[ y y~ z@^@ z z z z z\ z z~ {^@ { { { { {] { {~ |^@ | | | | |^ | |~ }_@ } } } } }_ } }~ ~@_@ ~ ~ ~ ~ ~` ~ ~~ _@    Dlzpppppppppppe'ee'F'FeeFee'~ _@   a ~ `@   & ~ `@  ( b  ~ @`@  X c !~ ``@   b "~ `@  ' b #~ `@   d $~ `@  H  %~ `@  ( e &~ a@    '~ a@   f (~ @a@  X B )~ `a@   g + *~ a@   h +~ a@   i ,~ a@   j -~ a@   * .~ b@   k /~ b@   l 0~ @b@   2 1~ `b@   m 2~ b@   6 3~ b@    4~ b@   n 5~ b@   o 6~ c@   D * 7~ c@   k 8~ @c@   ) 9~ `c@   p :~ c@   q ;~ c@   r <~ c@   h =DlpppppppppppppppppppppppppppppppFFF'eFFeeeeFeFee~ c@   s >~ d@   t ?~ d@   s @~ @d@   u A~ `d@   v B~ d@   ` C~ d@  5 w D~ d@   x E~ d@   y * F~ e@  $ z G~ e@   { H~ @e@   | I~ `e@   } J~ e@   ~ K~ e@    L~ e@   V M~ e@   b * N~ f@    O~ f@  & ' P~ @f@  V  Q~ `f@  "  R~ f@    S~ f@    T~ f@   * U~ f@    V~ g@    W~ g@   k * X~ @g@    Y~ `g@    Z~ g@   L [~ g@    \~ g@   k ]DlpppppppppppppppppppppppppppppppeFeee'FFFe~ g@   . ^~ h@    F _~ h@   y `~ @h@    a~ `h@    b~ h@   ' c~ h@   T d~ h@  V  e~ h@   S ) f~ i@  m  g~ i@  X  h~ @i@  W  i~ `i@    j~ i@    k~ i@  X  l~ i@  '  m~ i@  '  n~ j@   S o~ j@ !   p~ @j@ "   q~ `j@ #   r~ j@ $   s~ j@ %   t~ j@ &  M u~ j@ ' (  v~ k@ )   w~ k@ *   x~ @k@ +   y~ `k@ ,   z~ k@ -   {~ k@ .  Q |~ k@ /  x }Dlpppppppppppppppppppppppppppppppe'ee~ k@ 0 1  ~~ l@ 2  = ~ l@ 3 \  ~ @l@ 4  S ~ `l@ 5   ~ l@ 6   ~ l@ 7 8 G ~ l@ 9  w ~ l@ :   ~ m@ ; <  ~ m@ =   ~ @m@ >   ~ `m@ ?  C ~ m@ @ A  ~ m@ B C X  ~ m@ D E b ~ m@ F G X B &@pppppppppppppppp>@<d 7YYYY68YY CL6 Class DrCd- laZ%laZ laa&B${+{YYggDhph9::SW1_3_1_1_1_1_3_1_1_1_1_1_1_1 g2  dMbP?_*+%&Q?'Gz?(?)?M HP LaserJet 5200 UPD PCL 6,C 4dXXA4DINU"D 'D SMTJHP Universal Printing PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueFastRes1bppResolution600dpiPrintQualityGroupPQGroup_2HPColorSmartAutomaticHPColorSmart_ColorOptions_EdgeControlNoCmdHPColorSmart_ColorOptions_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Text_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Text_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Text_RGBColorNoCmdHPColorSmart_Graphics_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Graphics_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Graphics_RGBColorNoCmdHPColorSmart_Photo_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Photo_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Photo_RGBColorNoCmdOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEHPPrintOnBothSidesManuallyFalsePaperSizeA4HPConsumerCustomPaperTrueMediaTypeAUTOCollateOFFHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE112HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPOutputBinOrientationFACEDOWNPunchingNoneStaplingNoneHPStaplingOpposedFalseEconomodeFalseTextAsBlackFalseAlternateLetterHeadFalseHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265OutputBinAutoHPDocPropResourceDatahpchl112.cabHPLpiSelectionNoneJPEGEnableAutoHPEasyColorOnHPMHDLLNameHPFIE112HP_DIBStitch_TintTestDisabledHPMediaTypeTreeviewPopupTrueHPColorModeCOLOR_MODEColorMode24bppTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPColorPlaneHPCPHPJobByJobOverrideJBJOHPJobAccWoPinTrueHPXMLFileUsedhpcu1126.xmlHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPEnableRAWSpoolingTrueRGBColorNoCmdJRConstraintsJRCHDFullJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPBestGlossDefaultPSAlignmentFileHPCLS112IUPHxOO`o7cN&M!*DS! QXx@["q - 8tڵ5QRdi~P4CYt&嚛4XVG=%>=/FM ݜ9U |_3SzZLof4Ͷ/ճB{6F+& u߯(1Jx"iYɩ7LhcA͠ 'Z{H~%ۙu= Sq2pFDNS@k1zKx'5bAHNDJ]{SrM )ƢGUJq7Ι~7eYyMƋn˨Y荌[莨6^I UQ%aͨD3~%>kO}׺7N{eVuV1}nت<.tx :Fg~˔||me>-Ok~4PLq7% sJ0K{Saq׻OgB,~p3|tӕƾiNNŲᣉ"}y" dXX??&U} } `} } } } `} >@<d7ggD g2  dMbP?_*+%&f?'f?(?)?MnMicrosoft Office Document Imag/ d,,Letterwidm" dXX??&U>@<d7ggD Oh+'0 PXl x jhcwc-cjjyj1@`4<@*J@0VT@:yk՜.+,0 PXd lt| 1 1231!Print_Area Χ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F޸nWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8