ࡱ> g2ɀ\p^Q Ba==K08j@"13[SO13[SO13[SO13[SO13[SO1"3 eck\h[_GBK13[SO1.3Times New Roman13[SO1.3Times New Roman13[SO13[SO13[SO13[SO13[SO13[SO13[SO13[SO13[SO1*[SO1 *[SO1h8*[SO1,8*[SO18*[SO18*[SO1*[SO1*Tahoma1 *[SO1*[SO1*[SO14*[SO1 *[SO1*[SO1 *[SO14*[SO1<*[SO1?*[SO1>*[SO1*[SO""#,##0;""\-#,##0""#,##0;[Red]""\-#,##0""#,##0.00;""\-#,##0.00#""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.007*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) 000000[DBNum1][$-804]General                            P P P P                            a> a> , *   ff ff ! ! " " #` #` + )       $ $ % % & &     8@ @  @ @  @ @ @  8 @ 1<@ @  x@ @  P 8@ @ 1<@ @ 1<@ @ 8@ @ ||*Ù}A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef ;_ @_ }A} .00\)_ *ef ;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A}! .00\)_ *L;_ @_ }A}" .00\)_ *L;_ @_ }A}# .00\)_ *L;_ @_ }A}$ .00\)_ *L;_ @_ }A}% .00\)_ *L;_ @_ }A}& .00\)_ *L ;_ @_ }A}' .00\)_ *L ;_ @_ }A}( .00\)_ *23;_ @_ }A}) .00\)_ *23;_ @_ }A}* .00\)_ *23;_ @_ }A}+ .00\)_ *23;_ @_ }A}, .00\)_ *23;_ @_ }A}- .00\)_ *23;_ @_ }A}. .00\)_ *23;_ @_ }A}/ .00\)_ *23;_ @_ }A}0 .00\)_ *23;_ @_ }A}1 .00\)_ *23;_ @_ }A}2 .00\)_ *23 ;_ @_ }A}3 .00\)_ *23 ;_ @_ }-}5 .00\)_ *}A}6 .00\)_ *;_ @_ }A}7 .00\)_ *;_ @_ }A}8 .00\)_ *?;_ @_ }A}9 .00\)_ *?;_ @_ }A}: .00\)_ *23;_ @_ }A}; .00\)_ *23;_ @_ }-}< .00\)_ *}-}= .00\)_ *}-}> .00\)_ *}A}? .00\)_ *;_ @_ }A}@ .00\)_ *;_ @_ }-}K .00\)_ *}-}M .00\)_ *}-}P .00\)_ *}(}W .00\)_ *}-}c .00\)_ *}-}e .00\)_ *}(}k .00\)_ *}(}l .00\)_ *}A}m a.00\)_ *;_ @_ }A}n a.00\)_ *;_ @_ }U}o .00\)_ *;_ @_ }U}p .00\)_ *;_ @_ }}s }.00\)_ *;_ @_  }}t }.00\)_ *;_ @_  }}u .00\)_ *;_ @_ ??? ??? ??? ???}}v .00\)_ *;_ @_ ??? ??? ??? ???}-}w .00\)_ *}-}x .00\)_ *}-}y .00\)_ *}-}z .00\)_ *}A}{ }.00\)_ *;_ @_ }A}| }.00\)_ *;_ @_ }A} .00\)_ *;_ @_ }A} .00\)_ *;_ @_ }A} .00\)_ *;_ @_ }A} .00\)_ *;_ @_ }A} .00\)_ *;_ @_ }A} .00\)_ *;_ @_ }A} .00\)_ *;_ @_ }A} .00\)_ *;_ @_ }A} .00\)_ *;_ @_ }A} .00\)_ *;_ @_ }A} .00\)_ * ;_ @_ }A} .00\)_ * ;_ @_ }A} e.00\)_ *;_ @_ }A} e.00\)_ *;_ @_ }} ???.00\)_ *;_ @_ ??? ??? ??? ???}} ???.00\)_ *;_ @_ ??? ??? ??? ???}} ??v.00\)_ *̙;_ @_  }} ??v.00\)_ *̙;_ @_  }x}.00\)_ *̙;_  }} .00\)_ *;_   !20% - :_eW[r 1O20% - :_eW[r 1 ef %%20% - :_eW[r 1 2S20% - :_eW[r 1 2 ef %!20% - :_eW[r 2O"20% - :_eW[r 2 ef %%20% - :_eW[r 2 2S20% - :_eW[r 2 2 ef %!20% - :_eW[r 3O&20% - :_eW[r 3 ef %%20% - :_eW[r 3 2S20% - :_eW[r 3 2 ef %!20% - :_eW[r 4O*20% - :_eW[r 4 ef %%20% - :_eW[r 4 2S20% - :_eW[r 4 2 ef %!20% - :_eW[r 5O.20% - :_eW[r 5 ef %%20% - :_eW[r 5 2S20% - :_eW[r 5 2 ef %!20% - :_eW[r 6O220% - :_eW[r 6 ef %%20% - :_eW[r 6 2S20% - :_eW[r 6 2 ef %!40% - :_eW[r 1O40% - :_eW[r 1 L %%40% - :_eW[r 1 2S40% - :_eW[r 1 2 L %!40% - :_eW[r 2O#40% - :_eW[r 2 L渷 %%40% - :_eW[r 2 2S40% - :_eW[r 2 2 L渷 %! 40% - :_eW[r 3O'40% - :_eW[r 3 L %%!40% - :_eW[r 3 2S40% - :_eW[r 3 2 L %!"40% - :_eW[r 4O+40% - :_eW[r 4 L %%#40% - :_eW[r 4 2S40% - :_eW[r 4 2 L %!$40% - :_eW[r 5O/40% - :_eW[r 5 L %%%40% - :_eW[r 5 2S40% - :_eW[r 5 2 L %!&40% - :_eW[r 6O340% - :_eW[r 6 Lմ %%'40% - :_eW[r 6 2S40% - :_eW[r 6 2 Lմ %!(60% - :_eW[r 1O 60% - :_eW[r 1 23 %%)60% - :_eW[r 1 2S60% - :_eW[r 1 2 23 %!*60% - :_eW[r 2O$60% - :_eW[r 2 23ږ %%+60% - :_eW[r 2 2S60% - :_eW[r 2 2 23ږ %!,60% - :_eW[r 3O(60% - :_eW[r 3 23כ %%-60% - :_eW[r 3 2S60% - :_eW[r 3 2 23כ %!.60% - :_eW[r 4O,60% - :_eW[r 4 23 %%/60% - :_eW[r 4 2S60% - :_eW[r 4 2 23 %!060% - :_eW[r 5O060% - :_eW[r 5 23 %%160% - :_eW[r 5 2S60% - :_eW[r 5 2 23 %!260% - :_eW[r 6O460% - :_eW[r 6 23 %%360% - :_eW[r 6 2S60% - :_eW[r 6 2 23 %4~vRk 5h+h I}% 6h 1=h 1 I}%O7h 1 2Ah 1 2 I}%O 8h 2=h 2 I}%?9h 2 2Ah 2 2 I}%? :h 3=h 3 I}%23;h 3 2Ah 3 2 I}%23 <h 4/h 4 I}%=h 4 23h 4 2 I}% >h 5/h 5 I}%?]5] % @] 29] 2 %8^ĉA8^ĉ 10B8^ĉ 11C8^ĉ 12D8^ĉ 13E8^ĉ 14F8^ĉ 15G8^ĉ 16 H8^ĉ 2I8^ĉ 2 2J8^ĉ 2 2 2K8^ĉ 2 2 378^ĉ 2 2 3 %L8^ĉ 2 2 4M8^ĉ 2 2 578^ĉ 2 2 5 %N8^ĉ 2 3O8^ĉ 2 3 2P8^ĉ 2 438^ĉ 2 4 %Q8^ĉ 2 5 R8^ĉ 3S8^ĉ 3 2T8^ĉ 3 2 2U8^ĉ 3 2 3V8^ĉ 3 3W8^ĉ 3 4.8^ĉ 3 4 X8^ĉ 3 5 Y8^ĉ 4Z8^ĉ 4 2[8^ĉ 4 2 2\8^ĉ 4 3]8^ĉ 4 4 ^8^ĉ 5_8^ĉ 5 2`8^ĉ 5 3a8^ĉ 5 4b8^ĉ 5 5 c8^ĉ 6/8^ĉ 6 %d8^ĉ 6 2e8^ĉ 6 338^ĉ 6 3 %f8^ĉ 6 4 g8^ĉ 7h8^ĉ 7 2 i8^ĉ 8 j8^ĉ 9k(c lc 2,c 2 m}Y5}Y a% n}Y 29}Y 2 a% oGl;`GGl;` %OO pGl;` 2KGl;` 2 %OOq'^r '^[0] s{o{ }% t{ 2s{ 2 }% uhgUSCQNbRj vzj _-NST Tȋj/Tf%sN?QzjcS_&S$RASt^mQ*Ng 2015.7.1QRAS*Ng2016.12.12QR]N*Ng^S$RVt^RmS$R]Nt^AyObȋj vzjUObRjS$RASNt^ 2017.12.25QRkQ*NgsR~g^uQuN0.UGPojS$RNt^kQ*Ng_z~gS$RASt^mQ*Ng 2018.5.11QRkQ*NgOpg S$RASNt^ _e[:_xYj vzj _OS$RASt^mQ*Ng 2018.3.1QRkQ*NguS$R Nt^AS*NgHIlbRj Eea@gNj %sN?Qzj vzjĞ*PۏQb ZOekj EeakOW"irjm_NgQ >ekpj Eea$O[jSёtQ4T^5S$RASNt^ 2014.6.16QRAS*Ng2015.12.30QR]N*Ng2017.12.25QRN*Ngs:_~gj _f OrlQl*NNOo`j!yQhgۏ-N Z_XN&{N"S$RVt^V*NgÍ!3S$RmQt^mQ*Ng 2017.12.29QRN*NgeS$RVt^mQ*Ng 2019.1.28QR]N*NgR Eea$O[j ^lbyjYey:`l\%fN:_Y[QSwme4TSf?fkyW)RlfGYN:_fkY~+usQ _Q uN0.U gk0 g[ߘTjhTޘhT^NhTkku/cNHMRs^fkvQ܀_L:WjsOc[TNѐINs[[YuVSmjS$RNt^mQ*Ng 2018t^8g3eQR]N*NgROfZ_(uNbcbz>kShyj Z_X2017t^3g02017t^9g02018t^2g02018t^8g02019t^1g02019t^6g02019t^11g_hlbN!k7 2018t^3g02018t^8g02019t^6g02019t^11g_hlbV!k 2018t^9g28eS0RfJTYR    ' +, -. 0 70 S$RASNt^ 2013.9.2QRAS*Ng2015.7.1QRNt^2017.5.12QRkQ*Ng " + 7S$RNt^mQ*Ng 7S$RVt^ 7S$RVt^ N*Ng 7S$RASNt^mQ*Ng 7S$R Nt^ 7S$R Nt^ N*Ng 7S$R Nt^mQ*Ng 7S$R Nt^N*Ng 7S$RmQt^mQ*Ng 7S$R Nt^N*Ng 7S$RNt^N*Ng 7S$R Nt^ N*Ng 7S$RNt^ N*Ng 7S$RASt^AS*Ng 7S$RASt^mQ*Ng 7 S$RmQt^ 2018.3.1QR]N*Ng 7S$RVt^ 7 ^QS gg_RmQ*Ng 7 2020 ςؚrQ^W[,{471S  7 2020 ςؚrQ^W[,{473S  S$RASNt^ 2018.05.11QRkQ*Ng 7 2020 ςؚrQ^W[,{313S  7 2020 ςؚrQ^W[,{315S  7 2020 ςؚrQ^W[,{316S  7 2020 ςؚrQ^W[,{317S  7 2020 ςؚrQ^W[,{318S  7 2020 ςؚrQ^W[,{319S  7 2020 ςؚrQ^W[,{320S  7 2020 ςؚrQ^W[,{353S  7 2020 ςؚrQ^W[,{354S  7 2020 ςؚrQ^W[,{355S  7 2020 ςؚrQ^W[,{356S  7 2020 ςؚrQ^W[,{357S  7S$RAS Nt^N*NgS$RASmQt^ 7S$R Nt^kQ*Ng 7S$RAS Nt^mQ*Ng 7S$RmQt^ 7S$RNt^mQ*Ng 7S$R Nt^ N*Ng 7S$R Nt^mQ*Ng 7S$R Nt^N*Ng 7> 2018t^7g02018t^12g02019t^7g02020t^1g_hlbV!k 2019t^2g15e3g14eS0RN%N{c    ( ,- ./ 13 45 7 7= 2018t^4g02018t^10g02019t^4g02019t^11g_hlbV!k 2019t^6g9e7g8eS0RN%N{c    ) -. /0 13 45 6 7C 2018t^5g02018t^10g02019t^5g02019t^10g_hlbV!k 2018t^12g9e2019t^1g8eS0RN%N{c    ) -. 01 24 89 :; < 72 S$RASNt^ 2014.10.31QRmQ*Ng2016.4.1QRAS*Ng2018.3.1QRN*Ng % - 7' 2018t^6g02018t^11g02019t^5g02019t^11g_hlbV!k    7S$R Nt^mQ*Ng 7S$RNt^ 7S$RASt^ 7# S$RNt^ 2017.10.9QR]N*Ng2019.1.22QR]N*Ng  74 2018t^8g02019t^3g02019t^8g_hlb N!k 2018t^9g7e9g21eS0RN%N{c   #$ %& ') *+ - 7S$RVt^mQ*Ng 72 S$RASNt^ 2014.6.16QRN*Ng2016.4.1QRmQ*Ng2018.5.11QRN*Ng $ - 7 S$RASNt^ 2018.05.11QRkQ*Ng 7? 2018t^6g02018t^12g02019t^5g02019t^10g_hlbV!k 2018t^4g21e5g20eS0RN%N{c    ) -. /0 24 56 8 7 S$RASNt^ 2018.3.1QRkQ*Ng 7# S$RkQt^ 2017.10.9QRkQ*Ng2019.1.22QRkQ*Ng  7 S$RNt^mQ*Ng 2018.10.26QRkQ*Ng 7 S$RkQt^ 2018.07.26QRkQ*Ng 7& S$RASVt^ 2016.06.27QRN*Ng2018.05.11QRkQ*Ng ! 7_lςwؚmvrcjrQRGPʑ`QlQ:yh 7z"[ [t\^\.]v]`]d^N^_j``"a abbccz^dH d De. ZfD f Vg@ g g jhT &iri\ijklx\mFmnHo2ppqrstv8w"`xJyrz{}-~U}Ck͂ M u; c %]SEYc)ݘQ F<\ ئz & :T2 ccB g2ɀ (]% dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(\.?)x " N~ ,@ ( & H # O~ .@ ) & G # P~ 0@ * + > " Q~ 1@ , - F " R~ 2@ . / E < 8 S~ 3@ 0 1 - ) K~ 4@ 2 3 % L~ 5@ 4 5 " M~ 6@ 6 7  # N~ 7@ 8 9 : " O~ 8@ ; Y ! ) P~ 9@ < = >  ) Q~ :@ ? & @ " R~ ;@ A B  ) S~ <@ C D B " T~ =@ E & F  " U~ >@ G H  ) VD@l&pzpppppppppppppppppppppppppppp !"#$%&v'v(v)*v+,v-v./0v12v3v456v7v8v9v:v;< =v>v?~ ?@ I J Z 6 ) W~ !@@ ! !K ! ![ ! !* !X~ "@@ " "L "M "< " "$ "Y~ #A@ # #N #O #\ # #" #Z~ $A@ $ $P $ $] $ $" $[~ %B@ % %Q %9 %R %" %& %\~ &B@ & &S &T &^ &= &+ &]~ 'C@ ' 'U 'V '_ '< ', '^~ (C@ ( (W ( (` ( (- (_~ )D@ ) )X )Y )< ) ). )`~ *D@ * *Z * *a *> */ *a~ +E@ + +[ +\ +5 + +" +b~ ,E@ , ,] , , , ,# ,c~ -F@ - -^ -_ - - -# -d~ .F@ . .` . .a .. .# .e~ /G@ / /b /7 / / /" /f~ 0G@ 0 0c 0 0d 0 0" 0g~ 1H@ 1 1e 1 1B 1 1" 1h~ 2H@ 2 2f 2 2 2 20 2i~ 3I@ 3 3g 3 3h 3 31 3j~ 4I@ 4 4i 4 4d 4 4) 4T~ 5J@ 5 5j 5 5k 5# 5) 5U~ 6J@ 6 6l 6 6m 6 62 6V~ 7K@ 7 7n 7 7o 7 71 7W~ 8K@ 8 8p 8/ 8$ 8> 8+ 8X~ 9L@ 9 9q 9 9B 9 9" 9k~ :L@ : :r : :s : :) :l~ ;M@ ; ;t ; ;u ; ;3 ;m~ <M@ < <v < <w <d <) <n~ =N@ = =x = =y = =" =o~ >N@ > >z >9 > > >) >p~ ?O@ ? ?{ ? ?| ? ?" ?qDlppppppppppppppppppppppppppppppp@vABCvDvEFvGHIJKvLvMNOvPQvRvSTUVvWvXYZ[\]v^_v~ @O@ @ @} @ @~ @ @) @r~ AP@ A A A A A A) As~ B@P@ B B B B Bb B4 Bt~ CP@ C C C C~ C C5 Cu~ DP@ D D D D D D3 Dv~ EQ@ E E E_ EB E E" Ew~ F@Q@ F F F F F F# Fx~ GQ@ G G G G Gc G" Gy~ HQ@ H H H9 H H H& Hz~ IR@ I I I I I$ I" I{~ J@R@ J J J J J J" J|~ KR@ K K K K K K) K}~ LR@ L L L L| L L" L~~ MS@ M M M& M M M# M~ N@S@ N N N N N N& N~ OS@ O O OY O O O" O~ PS@ P P P P P P) P~ QT@ Q Q Q Q Q Q# Q~ R@T@ R R R R R R" R~ ST@ S S S S S% S) S~ TT@ T T T T T T" T~ UU@ U U U9 U U U+ U~ V@U@ V V V V$ V V6 V~ WU@ W W W\ W W W1 W~ XU@ X X X X3 X X" X~ YV@ Y Y Y Y3 Y Y" Y~ Z@V@ Z Z Z Z Z Z" Z~ [V@ [ [ [ [ [ [# [~ \V@ \ \ \- \ \ \7 \~ ]W@ ] ] ] ] ] ]- ]~ ^@W@ ^ ^ ^ ^ ^ ^1 ^~ _W@ _ _ _ _ _= _/ _Dlppppppppppppppppppppppppppppppp`avbvcdvefvgvhivjvklmvnovpqvrvsvtuvvvw'xvyzv{|}~vv~ `W@ ` ` ` `e `f `* `~ aX@ a a a aD a a" a~ b@X@ b b b bC b b$ b~ cX@ c c c9 c9 c c) c~ dX@ d d d dB d d# d~ eY@ e e e e= e e6 e~ f@Y@ f f f& f> f f& f~ gY@ g g gV gA g< g8 g~ hY@ h h h h: h& h) h~ iZ@ i i i ig i i+ i~ j@Z@ j j j& j@ j j# j~ kZ@ k k k k8 k/ k% k~ lZ@ l l l lh l0 l9 l~ m[@ m m m m? m m3 m~ n@[@ n n n ni n n" n~ o[@ o o o9 o> o o# o~ p[@ p p p pj p p- p~ q\@ q q q q= q q* q~ r@\@ r r r r< r r% r~ s\@ s s s s s s" s~ t\@ t t t t3 t t7 t~ u]@ u u u u u u& u~ v@]@ v v v v v v v~ w]@ w w w w w w" w~ x]@ x x x x x x) x~ y^@ y y y y y y) y~ z@^@ z z z z z z) z~ {^@ { { { { {k {/ {~ |^@ | | | | | |7 |~ }_@ } } } }5 } }" }~ ~@_@ ~ ~ ~ ~ ~ ~" ~~ _@   5 Dlpppppppppppppppppppppppppppppppvvvvvvvvvvvv~ _@  l ) ~ `@  \  " ~ `@   " ~ @`@   ) ~ ``@   1 0 ~ `@   # ~ `@   " ~ `@  -  3 ~ `@  L " ~ a@  m : ~ a@   1 ~ @a@   ) ~ `a@   ; ~ a@  t " ~ a@   ) ~ a@  \  # ~ a@  d # ~ b@  s " ~ b@  $ ? 4 ~ @b@  &  " ~ `b@  \ ; " ~ b@  9 ' " ~ b@  & : # ~ b@  & 5 " ~ b@  m " ~ c@   " ~ c@  9  o ) ~ @c@    ( " ~ `c@    # ~ c@    9 ~ c@   2 ) ~ c@   : Dlpppppppppppppppppppppppppppppppvv~ c@   % ~ d@  - 3 % ~ d@   " ~ @d@  & 9 ) # ~ `d@  8 " ~ d@  7 4 I ~ d@  ! n  " J~ d@  3 & ~ d@   * " Kpppppppp ( R C ]F! d ZR C ]F! d ZR C ]F! d ZR C ]F! d ZR C ]F! d ZR C ]F! d ZR C ]F! d ZR C ]F! d >@<d 7ggD g2ɀ A# dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?"333333?333333?&<3U>@ 7ggD Oh+'0d08 D P\jyj@U /@̜%՜.+,0HP X`hp x 1Sheet11!Print_Titles Χ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fb2(Workbook#SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8